Het neuken van de mier

Donderdag 07 Juli 2005 in categorie Criminaliteit en recht

Ga de straat op, zoek een parkeerwachter en scheld hem uit voor mierenneuker. Toe maar, niet bang zijn, het mag namelijk! Dat heeft een rechter bepaald in een strafzaak tegen een gebelgde chauffeur die zo'n parkeermeneer als zodanig had betiteld. De rechter sloot veroordeling voor eenvoudige belediging uit omdat de term 'mierenneuker' ook als positief kan worden uitgelegd en dus het oogmerk van de verdachte om de arme ambtenaar in zijn 'eer en goede naam aan te tasten' niet kon worden bewezen. Ik heb daar zo mijn twijfels over...

Het woord 'mierenneuker' impliceert namelijk in zijn meest droge vorm vleselijke gemeenschap tussen mens en geleedpotige ongewervelde. En daar hebben we het over een ongewenste situatie, als je het mij vraagt. Allereerst levert zo'n combinatie nooit een gelijkwaardige relatie op waarin sprake is van een volledig vrije
wilsbeschikking. Daarnaast zal het genitale schaalverschil van beide partners ongetwijfeld tot nadeel van de mier uitvallen, zoniet dan verzuipt deze wel in het ejaculaat van de ander.

En daar komt de wet om de hoek kijken, en wel in de vorm van de Gezondheids en welzijnswet voor dieren. Want hoewel seksuele omgang met God's Andere Schepselen nog niet expliciet verboden is, zegt artikel 36 lid 1 van deze wet wel het volgende:
Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Kortom, als je iemand uitmaakt voor 'mierenneuker', dan beschuldig je hem feitelijk van het overtreden van bovengenoemd artikel, wat onmiddellijk uitmondt in overtreding van artikel 261 (smaad) van het Wetboek van Strafrecht:
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Naar mijn opinie had de rechter er in het bovengenoemde geval goed aan gedaan niet alleen naar het artikel 'eenvoudige belediging' te kijken (al of niet uitgebreid met de strafverzwarende toevoeging 'van een ambtenaar in functie'), maar ook eens te kijken naar het aangehaalde artikel 'smaad'. Maar goed, dat zijn dus mijn twijfels en ik ben nu eenmaal géén rechter.

Daarnaast is er ook nog een extra complicerende factor, waarmee ik nota bene mijn eigen betoog deels onderuit haal. Voor mij is het namelijk als vrouw feitelijk onmogelijk om dit soort schanddaden met mieren te plegen en dus is het voor mij ook onmogelijk om mij door de term 'mierenneuker' beledigd te voelen. Tenzij ik de rechter kan overtuigen van het bestaan van héle kleine voorbinddildootjes.